Agencja Celna
Agencja celna, żeby móc reprezentować firmę przed urzędem celnym musi otrzymać:

- oryginał upoważnienia podpisany przez uprawnione osoby wymienione w dokumentach rejestracyjnych firmy - zgodnie z określonym sposobem reprezentacji /jednoosobowo lub wieloosobowo/ tak jak określa to rubryka 4 wpisu do rejestru handlowego lub jak wynika
z aktualnego zaświadczenia o działalności gospodarczej.

Wraz z upoważnieniem należy złożyć kopie potwierdzone urzędowo bądź notarialnie nastepujących dokuntmentów:

a) rejestr handlowy /uaktualniony nie dalej jak 3 miesiące przed terminem złożenia go
    w agencji celnej/ lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

c) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,

d) karta wzorów podpisów z banku lub inny dokument świadczący o numerze konta     bankowego.

Dodatkowo zawiera się umowę o świadczeniu usług agencyjnych, której wzór przesyłamy na adres zlecającego.