KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PERIBA Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PERIBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ulicy Siemianowickiej 98 NIP: 6260334391
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Siemianowicka 98 , 41-902 Bytom lub email: gajdzik@periba.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przygotowania oferty usługi oraz wykonanie usług.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług polegających na przygotowaniu dokumentów do odpraw celnych, akcyzowych oraz tłumaczeń , które przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
5.Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej, PERIBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom PERIBA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kompleksowej obsługi w ramach oferowanych przez Firmę usług, jak również w celach przygotowania ofert.
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są podane przez klientów oraz jeżeli zachodzą takie potrzeby przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: gajdzik@periba.com.pl
– kontakt przez stronę internetową: www.periba.com.pl
Informujemy również, że:
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.